DİSİPLİN ve CEZA TALİMATI

DİSİPLİN ve CEZA TALİMATI

YÖNETİM KURULU:

TARİHİ          : 04.08.2021

 KARAR NO   :  2021-17

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1-(1) Bu Talimatın amacı ve kapsamı; Üyeler, sporcular,  etkinlik sorumluları, diğer gönüllü görevli tarafından etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen; ulusal ve uluslararası esaslara ve uygulamalara göre disiplin suçu oluşturan eylemlerinin ve bu eylemlere ilişkin yaptırımların belirlenmesi, disiplin işlemleri ve Disiplin Kurulunun çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.         

Dayanak

Madde 2-(1) Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3-(1) Bu Talimatta geçen;

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Disiplin Kurulunun Oluşumu

Madde 4 -(1) Disiplin kurulu, İstanbul Doğa  Genel Kurulu tarafından bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilecek, üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Asil üyeler ile yedek üyelerin en az birinin hukuk fakültesi mezunu olması şarttır.

(2) Üyeler kendi aralarında bir başkan, bir başkan vekili ve kararları yazma görevini üstlenecek bir raportör seçerler.

 (3) Disiplin Kurulu görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yenisi görevlendirilemez.

(4) Disiplin  Kurulu üyeliklerinde boşalma halinde, başkan tarafından çağrı yapılarak, yedek üyelerden liste sırasına göre kurul tamamlanır. Yedek üyenin süresi, yerine geçtiği üyenin kalan süresi kadardır. Disiplin  kurulu toplam üye sayısının yedek üyelerin göreve çağırılmış olmasına rağmen ikiye düşmesi halinde, yönetim kurulu tarafından genel kurul sadece Disiplin  kurulu seçimi için olağanüstü toplantıya çağrılır.

(5) Disiplin  Kurulu üyelerinden herhangi birisinin şahsında, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 28 inci ve 29 uncu maddelerinde öngörülen hallerden birisinin mevcut olması durumunda o işlemle ilgili tarafın talebiyle söz konusu üyenin yerine başkan geçici olarak bir üye görevlendirir.

Disiplin  Kurulunun Görevleri

Madde 5-(1) Disiplin Kurulu;  sporcu ,  üye, web üyesi , yürüyüş lideri, eğitmen, yönetici ve görevli diğer kişilerle ilgili olay ve eylemlere ilişkin disiplin ve ceza işlerine bakar.

Disiplin Kurulunun Toplanma ve Çalışma Usulü

Madde 6-(1) Disiplin  kurulu, kendi görev alanlarını ilgilendiren işleri görüşüp karara bağlamak üzere ve kendi belirleyecekleri program çerçevesinde kurul başkanının çağrısı ile toplanır. Toplantı gündemi başkan tarafından düzenlenir. Kurul, bunun dışında İstanbul Doğa başkanının isteği üzerine de toplanır. Toplantı, kurul başkanının çağrısı üzerine ve başkan dahil en az üç üyenin katılması ile yapılır.  

 (2) Kararlar hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde,  başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Kararlar, karar defterine yazılır ve katılan üyeler tarafından imzalanır.

(3) Başkan ve başkan vekilinin bulunmaması halinde, kurula toplantıya katılan en yaşlı üye başkanlık yapar.

(4) Mazeretsiz olarak üst üste iki veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayan üyelerin üyelikleri düşer.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Suç Oluşturan Eylemler ve Ceza Hükümleri

Genel Olarak

Madde 7 – (1) Aşağıda disiplin cezasını gerektiren fiiller ve bu fiillere verilecek cezalar ayrı ayrı belirtilmiştir. Kurul, bu Talimatta yer almayan eylemler hakkında Spor bakanlığı, Ulusal ve Uluslararası Dağcılık ve Oryantiring Federasyonları yönetmelik ve kurallarını esas alarak karar verir.

(2) İşbu talimatta ve Ulusal ve Uluslararası Dağcılık Oryantiring ve Federasyonları yönetmelik ve kurallarında belirtilen kuralların ihlalinin, bilmeme veya ihmal sonucu olduğu savı geçerli bir mazeret olarak kabul edilemez. İhlal edeni cesaretlendiren, yardım ve yataklık eden de ihlal eden gibi cezalandırılır.

Madde 8-(1) Aşağıda sayılan eylemleri gerçekleştirenlere uyarı cezası verilir;

(2) İstanbul Doğa’ya karşı yapmakla yükümlü olduğu işlemi kayıtsız kalarak yerine getirmemek, eksik veya yanlış yerine getirmek,

(3) İstanbul Doğa yetkili kurulları tarafından sorulan sorulara, gerekli yanıtları kayıtsız kalarak süresinde cevap vermemek, eksik veya yanlış cevap vermek,

(4) Yetkili makam ve mercilerine karşı yerine getirdikleri görevlerinden dolayı çirkin, kaba veya saygısız  şekilde hareket etmek. Centilmenliğe Aykırı Hareket

Madde 9 – (1) Onur kırıcı, spor ahlâkına ve centilmenliğe aykırı harekette bulunanlar bir yıla kadar etkinliklerden ve kulüp faaliyetlerinden men veya  üyelikten çıkarılma  ile cezalandırılır.

(2) her türlü taciz ve ahlaksız tekliflerle kişileri rahatsız edenler etkinliklerden men ve üyelikten çıkarılma  ile cezalandırılır.

 Talimatlara Aykırı Hareket

 Madde 10 – (1) İstanbul Doğa ilkeleri ve talimatlarına aykırı hareket eden kişiler, iki aydan iki yıla kadar dernek faaliyetlerinden men cezası ile cezalandırılır. Ayrıca, ilgili kişiye puan indirme cezası verilir.

 Hakaret

Madde 11 – (1) İstanbul Doğa çalışma usul ve esaslarına merkez ve taşra teşkilâtına veya bu teşkilâtın bir mensubuna ve sporculara ve üyelere huzurunda veya gıyabında; yazılı, sözlü, fiilen veya yayın yolu veya internet üzerinden veya madde-i mahsusa tayini suretiyle yaptığı görevden dolayı veya görevi sırasında hakaret eden kişiler, bir aydan bir yıla kadar etkinliklerden men, puan indirme cezası veya Üyelikten Çıkarılma cezası ile cezalandırılır.

Müessir Fiil

Madde 12 – (1) İstanbul Doğa çalışma usul ve esaslarına ait ana statüde açıklanan merkez ve taşra teşkilâtının mensuplarına ve diğer tüm ilgililere görevlerini yaparken veya yaptıkları  görevden dolayı  taciz ve saldırıda bulunanlar ile cismen eza verecek müessir fiilde bulunanlar altı aydan üç yıla kadar etkinliklerden men veya Üyelikten Çıkarılma cezası ile cezalandırılır,

(2) Müessir fiil ile tecavüz birden fazla kişi tarafından birlikte işlenirse her birine verilecek ceza bir katı artırılır,

 (3) Müessir fiil ile tecavüz, reşit ve/veya mümeyyiz olmayan kişiler üzerinde işlenmişse verilecek ceza bir katı artırılır.

Hırsızlık

Madde 13 – (1) Türk Ceza Kanunu’nda tanımlanan hırsızlık fiili, bu talimata tabi olan kişiler tarafından, bu talimatın uygulanması söz konusu olan mahallerde, bu talimata tabi olan kişilerin malvarlığı değerlerine karşı işlenecek olur ise, bu tür bir fiili işleyenler, iki aydan iki yıla kadar etkinliklerden men veya Üyelikten Çıkarılma cezası ile cezalandırılır.

Sahte Lisans Kullanımı, Sahtecilik ve Teşkilatı Kandırmak

 Madde 14 – (1) Lisans veya herhangi bir belge üzerinde değişiklik veya sahtecilik yapan veya hak sahibi olmadığı lisansı kullanarak İstanbul Doğayı kandıran veya gerçek olmayan evrak düzenleyerek, bunları bilerek kullanan ve/veya kullandıran kişi bir yıldan üç yıla etkinliklerden men, puan indirme cezası veya Üyelikten Çıkarılma cezası verilir,

(2) Söz konusu eylemin aynı zamanda Ceza Kanunu anlamında suç teşkil ettiği durumlarda, ayrıca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Disiplin  Kurulu Tarafından Verilen Cezaların Süresini Beklememek

Madde 15 – (1) beklemesi gereken cezalı süreyi doldurmadan veya yönetim önleminin bildirilmesine karşın bu önlem kaldırılmadan etkinliklere katılanlar veya bunu sağlayanlar hakkında üç aydan bir yıla kadar etkinliklerden men veya Üyelikten Çıkarılma cezası verilir.

 Yürüyüş Liderlerinin İzinsiz ve Mazeretsiz etkinliklere Katılmamak, Etkinlikleri Yarım Bırakmak

 Madde 16 – (1) Planladığı etkinliği mazeretsiz yapmayan yürüyüş liderlerinin görevine son verilirve puan indirme cezası uygulanır.

 2) Etkinliği yarıda bırakan yürüyüş lideri üyelikten çıkartılır. Federasyon disiplin kuruluna sevk edilir.

3) Etkinlikler yönergesine uymayan yürüyüş liderine uyarı cezası verilir. Aynı fiilin tekrar edilmesi durumunda yürüyüş liderliği görevinden alınır.

Ulusal Onuru Zedeleyici Hareketler

 Madde 19 – (1) Yurt içinde veya yurt dışında her ne surette olursa olsun kendi takım arkadaşlarına veya yabancı takımların sporcularına karşı onur kırıcı davranışlarda bulunan veya ulusal onuru zedeleyici davranış sergileyenler hakkında bir yıldan üç yıla kadar etkinliklerden  men, puan indirme cezası veya Üyelikten Çıkarılma cezası verilir,

Dernek Onurunu zedeleyici davranışlar

Madde 19-(2) Resmi üye ya da lisanslı sporcu etkinliklerde ya da sosyal hayatında toplum ahlakına aykırı davranışlar sergilemesi, kadına, çocuğa ya da hayvanlara şiddete meyilli olması, cinsel taciz, çevre ve doğaya zarar verici davranışlarda bulunması bir yıldan beş yıla kadar etkinliklerden  men, puan indirme cezası veya Üyelikten Çıkarılma cezası verilir

 (2) Ağır hallerde sürekli Üyelikten Çıkarılma cezası verilir.

 Çalışmaların ve Etkinliklerin Güvenliğini Zedeleyici Hareketler

Madde 20 – (1) Eğitim ve etkinliklerin yapıldığı yerlerde  güvenliği bozan, olay çıkartan, yaralamak, yakıp yıkmak, tahrip etmek gibi münferit veya toplu tecavüzlerde bulunan kişilere Üyelikten Çıkarılma cezası verilir.

 Suça Teşvik

Madde 21 – (1) Dağcılık, spor tırmanış ve dağ kayağı yarışması, doğa yürüyüşü ve kamplarda, kültürel etkinlikler  sırasında veya dışında sporcu veya üyeler, yöneticiler veya etkinliği yönetenler aleyhine suça teşvik eden kişiler hakkında üç aydan bir yıla kadar  etkinliklerden  men, puan indirme cezası veya  üyelikten çıkarılma  cezası verilir.

Etkinliklerin Devamına Engel Olmak

Madde 22 – (1) Etkinliklerin her ne suretle olursa olsun, iyi bir şekilde başlamasına, devamına veya tamamlanmasına engel olan kişiler hakkında üç aydan bir yıla kadar etkinliklerden  men , puan indirme cezası veya  üyelikten çıkarılma  cezası verilir.

Madde 22-(2) Etkinliklerin her ne suretle olursa olsun, tartışmaya giren, hakaret ve onur kırıcı sözler sarfeden, ekibin huzurunu bozacak tavır ve davranışlarda bulunan kişiler hakkında bir yıla kadar etkinliklerden men , puan indirme cezası veya üyelikten çıkarılma cezası verilir.

Tanıklıktan Kaçınmak

 Madde 23 – (1) Soruşturma sırasında bildirime karşın özürsüz olarak tanık sıfatı ile yazılı veya sözlü beyanda bulunmayan, tanıklıktan kaçınan, bildiklerini saklayan, yalan tanıklık yapan veya ceza karşılığı olan hareketleri bir ay içinde merciine duyurmayan kişiler hakkında üç aydan bir yıla kadar  etkinliklerden  men , puan indirme cezası veya  üyelikten çıkarılma  cezası verilir.

Yarışmalarda hile yaparak kulübün onurunu zedelemek

 Madde 24 – (1) Dağcılık, spor tırmanış,  dağ kayağı veya oryantiring yarışmalarında hile yapan veya yaptıran kişi en az bir yıl yarışmadan men , puan indirme cezası cezası veya  üyelikten çıkarılma  ile cezalandırılır.

Doping Yapmak veya Doping Kontrolünden Kaçmak

Madde 25 – (1) Dopingle ilgili kurallar ve bu kurallara aykırı hareket edilmesinin müeyyideleri “Türkiye Dağcılık Federasyonu Dopingle Mücadele Talimatı” ve “Türkiye Oryantiring Federasyonu Dopingle Mücadele Talimatı” ile düzenlenmiştir.

Etkinliklerden Menfaat Temin Etmek

Madde 26 – (1)  İstanbul doğa etkinliklerinde kulüpçe verilen harcırah dışında kendilerine çıkar sağlayan etkinlik yöneticileri yada üyeler etkinliklerden  men, puan indirme cezası veya  üyelikten çıkarılma  cezası verilir.

Madde 26 – (2) Spor kulübü ya da seyahat acentası olmadan İstanbul Doğa topluluğuna da davetler yollayarak Kaçak tur ve doğa yürüşleri düznleyerek gelir elde üyeler üyelikten çıkılma ve süresiz etkinliklerre katılımlarından men edilme cezası verilir.

Madde 26 – (3) Yasal olsa dahi başk kulüp ya da gruplarda yürüyüş liderliği ya da yöneticilik yapanlar etkinik katılımlarından men edilir.

Görev Suçu

Madde 27 – (1) Kabul edilen herhangi bir görevin yerine getirilmesinde şeref ve onura, spor terbiye ve disiplinine, yazılı kurallara veya yazılı bildirime, İstanbul Doğa ilkelerine, tüzüğüne, iş yapma usul ve esaslarına, etkinlik yapma yönergesine ve gönüllülük sözleşmesine aykırı hareket eden kişiler hakkında üç aydan bir yıla kadar  etkinliklerden  men, puan indirme cezası veya  üyelikten çıkarılma  cezası verilir.

Emir ve Talimatlara Uymamak

Madde 28 – (1) Etkinlik  hazırlıklarında, etkinliklerde  ve spor yolculuklarında yöneticilerin emirlerine uymayan, alaylı, kaba ve çirkin hareketlerde bulunan kişiler hakkında iki aya kadar yarışmadan men veya bir aydan altı aya kadar Üyelikten Çıkarılma cezası verilir.

Huzursuzluk Çıkarmak

Madde 29 – (1) Etkinlik  yolculuklarında ve etkinliklerde disipline aykırı hareketlerde bulunan, kafilenin huzurunu bozan, spor ahlakına aykırı hareket ederek huzursuzluk çıkartan, çevreyi rahatsız edecek tavır ve davranışlar sergileyen kişiler hakkında bir aydan üç aya kadar  etkinliklerden  men veya iki aydan bir yıla kadar Üyelikten Çıkarılma cezası verilir.

Kaba, Müstehzi ve Küçük Düşürücü Hareketler

 Madde 30 – (1) Etkinliklerde yada Etkinlik yolculuklarında   görevli hakemlere, eğitmenlere, Federasyon ya da dernek  görevlileri ve çalışanlarına ve sporculara, kulüp yöneticilerine, Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatı mensuplarına, seyircilere kaba, çirkin ve küçük düşürücü söz sarf eden kişiler hakkında üç aya kadar  etkinliklerden  men , puan indirme cezası veya  üyelikten çıkarılma  cezası ile cezalandırılırlar.

Yönetici, Hakem, Gözlemci Eğitmen, Yürüyüş Lideri ve Diğer Görevlilerin Taraflı Yönetimi ve Menfaat Temin Etmesi

Madde 31 – (1) İstanbul Doğa Etkinliklerinden haksız kazanç elde eden kişiler altı aydan beş yıla kadar  etkinliklerden  men, puan indirme cezası veya  üyelikten çıkarılma  cezası ile cezalandırılırlar.

 Hükümlülük

Madde 32 – (1) Kaçakçılık veya yüz kızartıcı suçlar veya adabı umumiye aleyhinde işlenen suçlardan mahkûm olanlarla, taksirli suçlar dışında genel olarak ağır hapis veya bir yıldan fazla hapis cezası ile hükümlü olanlar sürekli Üyelikten Çıkarılma cezası ile cezalandırılırlar. İlgilinin müracaatı üzerine cezanın kaldırılmasına veya kısaltılmasına yönetim kurulu tarafından karar verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Usul Hükümleri

BİRİNCİ KISIM

 Önlem Alma İdari tedbir

Madde 33 – (1) İdari tedbir, kesin bir ceza hükmü bulunmadığı durumda, disiplin işlemleri sonuçlanana kadar kişi etkinliklere katılamaz.

 İdari Tedbir Uygulama Yetkisi

Madde 34 -(1) Bu Talimat hükümleri doğrultusunda; İstanbul Doğa başkanı veya başkan vekili; sporcular, üyeler yada web üyeleri hakkında idari tedbir uygulayabilirler.

İdari Tedbirin Başlaması 

Madde 35 – (1) İdari tedbir;

a) Bu Talimatta yazılı disiplin suçunu oluşturan eylemi nedeniyle yürüyüş lideri, antrenör yada etkinlik sorumlusu tarafından  uyarıldığı anda yürürlüğe girer,

b) Durumun önemine göre, yetkililere soruşturma evrakının tamamlanması sırasında, İstanbul Doğa  başkanı veya başkan vekilinin verdiği kararla yürürlüğe girer.

 (2) Disiplin Kurulu, görev alanına giren konulardaki soruşturmanın sonuna kadar, idari tedbirin kapsamını yeniden saptar veya idari tedbiri kaldırabilir.

 İdari Tedbirin Bildirimi  Madde 36 – (1) İdari tedbir; e posta yada sms ile ilgililere duyurulur.

İKİNCİ KISIM

Cezayı Azaltan veya Artıran Nedenler

Tahrik  Madde 37 – (1) Eylemin, tahrik sonucu işlendiğinin anlaşılması halinde, belirlenen cezalar yarısına kadar indirilebilir,

(2) Tahrik sonucu oluşan eylemlerin tekrar etmesi durumunda cezaları üyelikten çıkarılma cezasına dönüştürülür.

Özel İndirim Nedenleri

Madde 38 – (1) Tahrik nedeniyle ceza indirimden ayrı olarak; Disiplin  kurulu, kulüp veya kişi lehine cezayı azaltacak özel nedenlerin varlığını tespit ederse, cezayı yarısına kadar indirebilir.

Cezada Sıralama

Madde 39 – (1) Aynı zamanda işlenen ve birden çok cezayı gerektiren eylemler, ayrı ayrı cezalandırılıp hükme bağlanır. Ceza verilirken önce ağırlaştırıcı nedenler sonra hafifletici nedenler dikkate alınır.

Ağırlaştırıcı Nedenler 

Madde 40 – (1) Bu Talimattaki hükümlere göre yarışmalardan men veya Üyelikten Çıkarılma cezasını gerektiren suçun,

 a) Yabancı ülkelerde işlendiği durumlarda,

b) Görev ve yetkinin kötüye kullanılması hallerinde,

c) Suça iştirak hallerinde,

d) İstanbul Doğa tüzel kişiliği veya İstanbul Doğa kurulları ve üyelerin imaj ve otoritesine medya veya Internet aracılığı ile yapılan açıklamalarla zarar verilmiş ise,

 e) Son iki yıl içinde başka disiplin suçu işlenmiş ise, verilecek cezalar bir katına kadar arttırılabilir.

Tekrar

 Madde 41- (1) Aynı yıl tekrar suç işleyen kişi hakkında öngörülecek ceza yarısı oranında arttırılır.

Vazgeçme ve Suça Teşebbüs

Madde 42 – (1) Disiplin suçu işleme kastıyla uygun eylem gerçekleştirildikten sonra vazgeçme nedeni ile eylem tamamlanmamış ise, eylemi işleyen yine cezalandırılır. Ancak, cezası yarısına kadar indirilebilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Soruşturma

Soruşturmanın Açılması

Madde 43 -(1) Kişi veya kuruluşların eylem ve işlemleri ile ilgili Disiplin  kuruluna sevk işlemleri İstanbul Doğa  tarafından yapılır.

a) Ancak, Yürüyüş liderlerinin  eylemleri, önce Etkinlikler Komitesi  kurulunca incelenir ve düzenlenen rapor yönetim kurulunda görüşülür ve gerektiğinde disiplin kuruluna sevk edilir.

b) Disiplin  Kuruluna sevk yazılarında; olayın özeti, tarihi, Etkinliğin  çeşidi, suça ilişkin deliller ve varsa şahitlerin isim ve adresleri, cezalandırılması istenen kişi isimleri belirtilir.

İfade ve Savunma

Madde 44 -(1) Söz konusu eylem üzerine Disiplin kuruluna sevk edilenlerin, önce yazılı ifadeleri alınır (EK- 1). Yazılı ifadenin ardından Disiplin kurulu gerekli gördüğü hallerde veya ilgilinin yazılı talepte bulunması halinde sözlü savunma da alınır,

(2) Yazılı savunma, EK 1’de yer alan örneğe uygun bir şekilde hazırlanarak Disiplin  kuruluna verilir. Kurul, gerek görürse, sözlü savunma için, bir üyesini görevlendirebilir,

 (3) İvedi durumlarda savunma e-mail mesajı, telekonferans, hızlı posta ve/veya telefax ile alınabilir. Telgrafın, hızlı postanın, e-mail mesajının veya telefaksın kişiye veya kulübe ulaştığı tarih, bildirim tarihi sayılır. İvedi durumlarda, savunma isteme bildirimi, Disiplin kurulu başkanının yazılı istemi üzerine Genel sekreter aracılığıyla yapılır. Bildirimi almamakta art niyet gösteren kişilere karşı bu yönde tutulan bir tutanak, bildirim evrakı yerine geçer,

(4) Bildirimi izleyen yedi gün içinde savunma vermeyen kişi, savunma yapmaktan vazgeçmiş sayılır.

Soruşturma

Madde 45 – (1) Sevk yazısına bağlı soruşturma evrakının Disiplin kuruluna sunulması üzerine soruşturma başlar,

(2) Kurul, önce idari tedbir ve savunma konularını inceler. Kurul, soruşturması başlatılan işlemleri izler ve eksik kalan kısımları tamamlar. Savunma gerekiyorsa, rapor düzenleyenlerin yazılı ve sözlü ifadeleri alınır. Diğer görevli ve yetkililerin, tanık sıfatıyla yazılı veya sözlü ifadeleri alınabilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen tanıklar hakkında da disiplin işlemleri başlatılabilir,

(3) Disiplin Kurulu, etkinliklerle ilgili olaylarda kararı verirken, etkinlik sorumlusu ve yürüyüş lideri ya da antrenör raporlarını dikkate alır,

 (4) Tanıklar, bildirimi izleyen beş gün içinde yazılı ifadelerini kurula ulaştırmak zorundadırlar. Kurulun sözlü ifadesine başvurulmasını gerekli gördüğü tanıklar, kendilerine bildirilen gün ve yerde hazır bulunmakla yükümlüdür,

 (5) İncelenen olayda sorumluluğu bulunmasına rağmen, kurula sevk edilmeyen diğer kişiler hakkında Disiplin  kurulu doğrudan soruşturma başlatabilir,

(6) Disiplin kurulunun dış yazışmalarını kurul başkanı veya onun belirleyeceği bir üye yürütür, (7) İstanbul Doğa, Disiplin kurulunda kurulunda yapılan duruşmalarda, yönetim kurulu gerekli görmesi halinde incelemeyi ve/veya ön soruşturmayı yapmış olan hukuk kurulundan kendisini temsil etmesini isteyebilir.

Karar

Madde 46 – (1) Disiplin kurulu, soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren en geç yedi gün içerisinde karar verir (EK–2),

(2) Kararlar, işbu talimatta belirlenen şekilde cezalandırmaya veya ceza tayinine yer olmadığına, tayin edilen cezanın ertelenmesine şeklinde verilir. Cezalandırma kararlarında, cezaların gerekçesi, mahiyeti ve infaz usulleri gösterilir,

(3) Ceza kararında idari tedbirli süreler mahsup edilerek bakiye ceza miktarı belirtilir,

 (4) Ceza kararlarına, işbu talimatta belirlenen usule göre disiplin kuruluna itiraz edilebilir. Ancak itiraz cezanın uygulamasını durdurmaz. 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Soruşturma ve Ceza Zamanaşımı Soruşturma Zamanaşımı

Madde 47 –  (1) Soruşturma zamanaşımı;

a) Oryantiring, Dağcılık, Spor Tırmanış ve Dağ Kayağı, doğa yürüyüşü ve kamp etkinliklerinden aralıksız bir yıl ayrılmış kişiler hakkında soruşturmaya başlanmaz,

b) Uyarı cezasını gerektiren durumlarda üç ay, etkinlikten men ve süreli Üyelikten Çıkarılma cezalarını gerektiren durumlarda bir yıl, sürekli Üyelikten Çıkarılma cezasını gerektiren durumlarda, cezayı gerektiren eylemin işlenmesinden itibaren üç yıl geçtikten sonra soruşturma başlatılmazsa, zamanaşımına uğrar. Soruşturma zamanaşımının başlangıcı olay günüdür.

Ceza Zamanaşımı 

Madde 48–(1) Uyarı cezası, altı ay etkinlikten  men ve süreli Üyelikten Çıkarılma cezaları üç yıl içerisinde uygulanmaz ise ceza zamanaşımına uğrar ve ortadan kalkar,

 (2) Ceza kararlarında zamanaşımı, kararın kesinleştiği veya ceza uygulamasının herhangi bir nedenle durduğu günden işlemeye başlar. 

BEŞİNCİ KISIM

Bildirim ve Uygulama Kararların Bildirilmesi ve Uygulanması 

Madde 49 –(1) Kararın bildirilmesi ve uygulanmasına esas olmak üzere Disiplin kurulu, verilen kararların hüküm fıkrasını (EK–2), ilgili kişiye e-mail  mesajı veya telefaksla bildirir. Anılan vasıtalarla bildirim tarihi kararın bildirim tarihi olarak esas alınır.

(2)  Verilen cezaların uygulanması ile ilgili usulleri Dernek önetimi belirler,

(3) Hakkında müsabakadan men cezası verilmiş olan kişi, uygulama tamamlanıncaya kadar bütün etkinliklere iştirak edemez.

ALTINCI KISIM

İtiraz

İtiraz ve İtiraz Yeri  Madde 50 –(1) Disiplin  kurulu kararlarına itiraz;

(2) Disiplin kurulunca verilen her türlü karara karşı, bildirilmelerinden itibaren on gün içinde, yönetim Kuruluna itiraz edilebilir.

(3) İstanbul Doğa ve kurullarının uygulamalarından doğan ihtilaflar karşısında, kişilerle  anlaşmazlıkların çözümü için, öncelikle Disiplin kuruluna başvurabilirler. Başvuru  sırasında, yönetim kurulunun belirlediği başvuru bedeli İstanbul Doğa hesabına yatırılır.

(4) Disiplin kurulunun, başvuruyu değerlendirerek, başvuran lehine bir karar vermesi durumunda başvuru bedeli ilgiliye iade edilir; iade gerekçeli kararın yazılmasından sonra gerçekleştirilir. Aksi durumda başvuru bedeli İstanbul Doğa irat kaydedilir.

 (5) Disiplin kurulunca verilen sürekli Üyelikten Çıkarılma cezası, itiraz konusu olmasa dahi, Yönetim Kurulunca doğrudan incelenir.

İtiraz usulü 

Madde 51 –(1) İtiraz usulü;

  • Disiplin kurulunun kararlarına, cezalandırılan kişi yada kulüpçe yapılabilir.
  • Disiplin  kurulunun kararlarına yönelik itirazlarda usul uygulanır.

YEDİNCİ KISIM

Soruşturmanın Yeniden Yapılması Soruşturmanın Yeniden Yapılması ve Usulü

Madde 53 –(1) Kesinleşen bir kararda dayanılan delillerin gerçeğe aykırı oldukları veya kararın verilmesinde esaslı bir hataya düşüldüğü veya kararı etkileyecek yeni bir delilin ortaya çıktığı veya kararın yerine getirilmesi tamamlanmadan önce, yazılı kurallarda ilgililer lehine bir değişiklik yapıldığı takdirde; İstanbul Doğa  başkanı, Disiplin kurulundan, kesinleşen kararın yeniden incelenmesini veya karar, ceza verilmesine yönelik ise, cezanın yerine getirilmesinin inceleme sonuna kadar ileri bir tarihe bırakılmasını isteyebilir. Bu istek üzerine Disiplin kurulu, cezanın yerine getirilmesinin ileri bir tarihe bırakılıp bırakılmayacağını takdir ettikten sonra, inceleme sonucuna göre, önceki kararın değiştirilmesine yer olmadığına karar verebileceği gibi yeni bir karar da verebilir.

SEKİZİNCİ  BÖLÜM

Son Hükümler

 Disiplin ve Ceza Talimatının Bütünlüğü

 Madde 54 – (1) Diğer Talimatlara, bu talimattaki görev ve yetkileri kısıtlayan hükümler konulamaz. Bu kabil hükümler geçerli olmaz.

Farklı Hüküm Halinde Uygulama

 Madde 55 – (1) Fiilin işlendiği zamanın Disiplin ve Ceza Talimatı ile sonradan yayınlanan Disiplin ve Ceza Talimatının hükümleri birbirinden farklı ise kişi veya kulüp lehine olan hüküm uygulanır.

Ceza Sürelerine Ait Esaslar

Madde 56 – Süreli etkinliklerden men ve süreli üyelikten Çıkarılma cezaları gün, ay ve yıl hesabı ile uygulanır. Yıl, resmi takvime göre hesap edilir.

 Yürürlük

Madde 57 –(1) Bu Talimat, İstanbul Doğa  Internet sitesinde yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 58 –(1) Bu Talimat hükümlerini İstanbul Doğa Başkanı yürütür.