İSTANBUL DOĞA ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

ANA STATÜ

İSTANBUL DOĞA ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı; İstanbul Doğa Sporları Kulübünün teşkilat, toplanması, yönetim, denetim ve disiplin kurullarının çalışması, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Ana Statü; İstanbul Doğa Sporları Kulübünün, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu ile diğer kurullarını, İstanbul Doğa Başkanını, dağcılık ve oryantiring branşında etkinlik sporcuları, diğer tüzel ve gerçek kişi ve kuruluşları, sporcu, antrenör, mihmandar, teknik direktör, yürüyüş lideri, yönetici, gözlemci, temsilci , resmi üye ve benzeri spor elemanları ile bunların katıldığı yurt içi ve yurt dışı tüm faaliyetleri kapsar.

Tanımlar

Madde 3-(1) Bu Talimatta geçen;

 1. İstanbul Doğa : İstanbul Doğa Sporları Kulübü Derneği
 2. TDF  : Türkiye Dağcılık Federasyonunu, 
 3. TOF  : Türkiye Oryantiring Federasyonunu,
 4. UKKF  : Ulusal Kamp Karavan Federasyonu,
 5. Yönetim Kurulu: İstanbul Doğa  yönetim kurulunu,
 6. Eğitmen   : Dağcılık federasyonu Eğitmen talimatına göre belgeye sahip olan kişi.  
 7. Yürüyüş Lideri   : TDF  Yönetmeliğine göre yürüyüş liderliği  belgesi olan kişi
 8. Sporcu  : Tescilli olarak spor yapan  lisanslı kişileri,
 9. Üye  : Resmi Dernek Üyesi
 10. Web Üyesi : Resmi dernek üyesi olmadan dernek faaliyetlerine katılan kişi
 11. Misafir : Resmi dernek üyeleri tarafından etkinliklere davet edilen kişiler.
 12. Yönetici  : Kulüp yöneticileri
 13. Gönüllü : İstanbul Doğa Sporları Kulübü ile gönüllülük sözleşmesi imzalayarak kulüpde gönüllü çalışan kişiler.
 14. Uyarı Cezası : İlgililerin dikkatinin çekilmesini,
 15. Üyelikten Çıkarılma : Resmi yada web üyeliğinin sona erdirilmesi
 16. Etkinlik : Federasyonların düzenlediği müsabakalar, eğitimler ve yarışmalarda dahil olmak üzere İstanbul doğanın düzenlediği tüm aktivitelerdir
 17. Etkinliklerden Men Cezası: Üyelerin veya sporcunun etkinliklere katılmaktan men edilmesini,
 18. Puan İndirme Cezası: Yönetim kurulunca bu yönde verilecek cezayı, İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

 İstanbul Doğa  Teşkilat, Görev ve Yetkileri

Teşkilat MADDE 4  – (1) İstanbul Doğa Dernekler masası hükümlerine tabi, bağımsız statüye ve tüzel kişiliğe sahiptir. (Dernek Tüzüğü ! ) İstanbul Doğa merkez teşkilatı ve il temsilciliklerinden oluşur.

(2) İstanbul Doğa merkez teşkilatı;

a) Yönetim kurulu,

b) Denetim kurulu,

c) Disiplin kurulu,

d) Yan Kurullar

 1. Dağcılık Branşı Operasyon kurulu
 2. Oryantiring Branşı Operasyon kurulu
 3. Kamp Karavan Branşı Operasyon kurulu
 4. Trekking Operasyon kurulu
 5. Bisikler Operasyon kurulu
 6. Koşu Operasyon kurulu
 7. Balotaj ve Sosyal Etkinlikler kurulu
 8. İdari İşler
 9. Etkinlik   kurulu ( etkinlikler komitesi)
 10. İl temsilcileri
 11. Danışma Kurulu

MADDE 5 – (1) İstanbul Doğa’nın görev ve yetkileri tüzüğünün 2. Maddesinde belirtilmiştir

İstanbul Doğa Başkanının görevleri

MADDE 6 – (1) İstanbul Doğa Başkanının görevleri şunlardır:

 a) İstanbul Doğa’yı temsil etmek.

b) İstanbul Doğa’nın faaliyetlerini ilgili mevzuat hükümleri ile genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına göre yürütmek.

c) Yönetim kuruluna başkanlık etmek ve yönetim kurulu kararlarını uygulamak. ç) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını yönetim kuruluna teklif etmek, gerekli gördüğünde bu kurullara başkanlık etmek.

d) İstanbul Doğa genel amaçlarını gerçekleştirmek için harcamalar yapmak, gerektiğinde bu yetkisini başkan vekiline veya vekillerine devretmek.

e) Başkan vekilini ve as başkanları belirlemek.

f) İstanbul Doğa’da çalıştırılacak personelin seçimini yapmak ve uygun görülenleri yönetim kuruluna teklif etmek.

g) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim kurulu

MADDE 7 – (1) Yönetim kurulu,

İstanbul Doğa Başkanı ve altı asil üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Genel kurulda ayrıca yedi  yedek üye seçilir.

 (2) Yönetim kurulunun iki üyesi başkan tarafından başkan vekili/asbaşkan olarak atanır.

(3) Yönetim kurulunun görev süresi üç  yıldır. Asıl üyelerin ölümü veya istifası gibi nedenlerin varlığı halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.

 Yönetim kurulunun görevleri

 MADDE 8 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

 1. İstanbul Doğa’ya üyelik için müracaat eden kişilerin müracaatını değerlendirerek üyeliklerine kabul ve ret kararı vermek.
 2. Üye istifalarını görüşmek ve karar bağlamak.
 3. Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak
 4. Bütçe ve faaliyet programını hazırlamak ve genel kurula sunmak
 5. Faaliyetlerde güvenlik ve sağlık ile ilgili önlemleri almak ve aldırmak.
 6. Taşınır, taşınmaz mal alımı, satımı, borçlanması ve kiralaması yapmak, federasyonlara karşı  taahhütlerde bulunmak, tesisleri işletmek, işlettirmek ve faaliyetlerin her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri gereksinimlerini sağlamak.
 7.  il temsilciliklerini kurmak.
 8. İstanbul Doğanın görev alanına giren spor dalı ile ilgili televizyon, radyo, internet, basılı eser yayınları, kulüplerin kullanacakları reklamlar ile her türlü reklam konusunda ticari ve mali hakları düzenlemek ve denetlemek.
 9. Genel kurulun toplanması ile ilgili her türlü işlemleri yürütmek ve olağanüstü toplanmasına karar vermek
 10. Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak.
 11. Genel kurulun belirlediği limitler dahilinde, Dernek başkanına olağanüstü durumlar için borçlanma ve harcama yetkisi vermek.
 12. İstanbul Doğanın görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez teşkilatı ve il temsilciliklerinde görevlendirilecek idari ve teknik personelin sayısını, bu personelle birlikte profesyonel olarak istihdam edilecek görevlilerin sözleşme ücretlerini ve sosyal haklarını, gerekli görülen kurul üyelerinin fazla mesailerini, yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek.
 13. Genel kuruldan alınacak onay ile görevlerini yerine getirebilmek için yönetmelik, talimatlar ve alt düzenleyici işlemleri hazırlamak ve uygulamak.
 14. İlgili mevzuat ve genel kurul kararlarıyla verilen görevleri yerine getirmek ve bu konular ile ilgili düzenlemeler yapmak.

(2) İstanbul Doğa  çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan talimatla belirlenir.

Yönetim kurulu toplantıları

MADDE 9 – (1) Yönetim kurulu, Başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek üzere yılda en az altı kez üye tamsayısının yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır. Üyelerin önereceği konular gündeme eklenir. Asıl üyelerin ölümü veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.

 (2) Yönetim kurulu kararları toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Mazeretsiz olarak, üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayan üyenin, üyeliği sona erer ve bunun yerine sırası gelen yedek üye çağrılır.

(4) Mazeretler, sebepleri ile birlikte yazılı olarak toplantı saatinden önce başkana bildirilir. Mazeretin geçerliliğine yönetim kurulu karar verir.

(5) Sekreter yönetim kurulu toplantılarına iştirak eder. Raportör olarak kararları yazar oy kullanma hakkı yoktur.

(6) Kararlar, karar defterine yazılır ve imzalanır. Alınan kararlar Başkan tarafından uygulanır.

Denetim kurulu

MADDE 10 – (1) Denetim kurulu genel kurulca üç yıl için seçilen ve mali konularda ihtisas sahibi olan üç  asıl ve üç  yedek üyeden oluşur.

 (2) Asıl üyeler kendi aralarından bir başkan, bir başkan vekili ve bir raportör seçerler. Kurul, başkan tarafından gerektiği zamanlarda toplantıya çağrılarak çalışmalarını yürütür. Kurul kararları çoğunluk ile alınır. Karara katılmayan üye gerekçelerini genel kurula yazılı bir rapor ile sunmak zorundadır.

 (4) Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça görevlerinden alınamaz, yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde boşalan üyeliğe kalan süreyi tamamlamak üzere sırası gelen yedek üye başkan tarafından çağrılarak kurul tamamlanır.

 (5) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya iki yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazılı olarak toplantı saatinden en geç bir saat önce başkana bildirir. Mazeretin kabulüne o toplantıdaki kurul üyelerince karar verilir. Denetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Denetim kurulu, Derneğin mali işlemlerinin mevzuata, belge ve kararlara uygun olup olmadığını genel kurul adına denetler. Her malî genel kurul için yıllık esasa göre hazırlayacağı denetleme raporunu, genel kurulun onayına sunar. Denetim kurulu, iş ve işlemler hususunda yönetim kuruluna uyarılarda bulunabilir. Kurul gerek görmesi durumunda uzman bilirkişilerden yararlanabilir. Bilirkişilere verilecek ücret denetim kurulunun teklifi üzerine yönetim kurulunca belirlenir ve İstanbul Doğa tarafından karşılanır.

 (2) Kurul, denetimleri yerine getirirken, İstanbul Doğa görevlileri kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Denetleme raporu genel kurul toplantısından on beş gün önce İstanbul Doğa  internet sitesinde ilan ettirmek suretiyle, genel kurul üyelerine duyurulur.

Disiplin kurulu

MADDE 12 – (1) Disiplin kurulu, genel kurulca üç  yıl için seçilen bir başkan ve iki asıl üye olmak üzere üç üyeden oluşur. Asıl üyeler kadar yedek üye seçilir. Asıl ve yedek ikişer üyenin hukukçu olması zorunludur. Asıl üyeler kendi aralarından bir başkan vekili ve bir raportör seçerler.

 (2) Kurul, görevlerinde ve kararlarında bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça görevlerinden alınamaz ve yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde kalan süreyi tamamlamak üzere boşalan üyeliğe sırası gelen yedek üye başkan tarafından çağrılarak kurul tamamlanır.

(3) Disiplin kurulu, İstanbul Doğa faaliyet programında yer alan veya kurum ve kuruluşlarca İstanbul Doğa izin alınmak suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde Federasyonlara bağlı spor dalları ile ilgili faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, öğretici, yönetici, yürüyüş lideri ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin disiplin işlerine bakar. Disiplin suçunu teşkil eden fiiller ile bu fiillere verilecek cezalara ilişkin hususlar yönetim kurulunca çıkarılan talimat ile belirlenir.

 (4) Disiplin kurulu, kendi görev alanını ilgilendiren işleri görüşüp karara bağlamak üzere, İstanbul Doğa Başkanının talebi üzerine, disiplin kurulu başkanının çağrısıyla toplanır. Toplantı gündemi disiplin kurulu başkanı tarafından belirlenir. Başkanın bulunmaması halinde, kurula başkan vekili başkanlık eder.

(5) Kurul, en az üç üyenin katılımı ile toplanır. Kurul kararlarını çoğunlukla alır. Oyların eşit çıkması halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

 (7) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazılı olarak toplantı saatinden en geç bir saat önce kurul başkanına bildirir. Mazeretin kabulüne o toplantıdaki kurul üyelerince karar verilir.

Onur kurulu ve onursal başkanlık

MADDE 13 – (1) Doğa Sporlarına, Çevre ve Doğaya  en üst düzeyde hizmet etmiş ve emeği geçmiş kişiler ile İstanbul Doğa Başkanına görevi sona erdiğinde en az on üyenin önerisi ve genel kurul kararı ile onursal başkanlık unvanı verilebilir. Onursal başkanlık ve onur kurulu unvanının verilmesiyle ilgili esaslar Dernek yönetim kurulu tarafından hazırlanacak talimat ile belirlenir.

Yan kurullar.

Madde 14  – İstanbul Doğa yan kurullarının oluşumu, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan talimatlarla belirlenir. Yan kurulda görev alacak kişiler Kulüp ile gönüllülük sözleşmesi imzalayarak Dernek gönüllüsü olmak zorundadır.

 1. Dağcılık branşı operasyon kurulu ve görevleri
  1. En az üç üyeden oluşur, başkan İstanbul Doğa başkanı tarafından seçilir ve yönetime onaylatılır.
  1. Dağcılık Spor branşında İstanbul Doğayı temsil eder,
  1. Yurt içi ve yurt dışı dağcılık faaliyetlerini organize eder ve etkinlikler operasyon kurulunun onayını alarak faaliyeti gerçekleştirir.
  1. İl dışı faaliyetler için il gençlik spor müdürlüğüne kafile listesi verir.
  1. Lisaslı sporcuların kaydını tutar takibini yapar.
  1. Dağcılık Federasyonu ile İstanbul Doğanın iletişimini yürütür.
  1. Başkanın verdiği görevleri yerine getirir.
  1. Branşında sporcu, eğitmen, antrenör yetiştirir.
  1. Kurul  faaliyetlerini altı ayda bir yönetime rapor eder.
 • Oryantiring branşı operasyon kurulu ve görevleri
  • En az üç üyeden oluşur, başkan İstanbul Doğa başkanı tarafından seçilir ve yönetime onaylatılır.
  • Oryantiring Spor branşında İstanbul Doğayı temsil eder,
  • Yurt içi ve yurt dışı Oryantiring faaliyetlerini organize eder ve etkinlikler operasyon kurulunun onayını alarak faaliyete gerçekleştirir.
  • İl dışı faaliyetler için il gençlik spor müdürlüğüne kafile listesi verir.
  • Lisaslı sporcuların kaydını tutar takibini yapar.
  • Oryantiring Federasyonu ile İstanbul Doğanın iletişimini yürütür.
  • Başkanın verdiği görevleri yerine getirir.
  • Branşında sporcu, eğitmen, antrenör yetiştirir.
  • Kurul  faaliyetlerini altı ayda bir yönetime rapor eder.
 • Kamp Karavan branşı operasyon kurulu ve görevleri
  • En az üç üyeden oluşur, başkan İstanbul Doğa başkanı tarafından seçilir ve yönetime onaylatılır.
  • Kamp Karavan Federasyonu ile İstanbul Doğanın iletişimini yürütür.
  • Yurt içi ve yurt dışı Kamp faaliyetlerini organize eder ve etkinlikler operasyon kurulunun onayını alarak faaliyete gerçekleştirir.
  • Kurul  faaliyetlerini altı ayda bir yönetime rapor eder.
 • Trekking Operasyon kurulu
  • En az üç üyeden oluşur, başkan İstanbul Doğa başkanı tarafından seçilir ve yönetime onaylatılır.
  • Yurt içi ve yurt dışı trekking faaliyetlerini organize eder ve etkinlikler operasyon kurulunun onayını alarak faaliyete gerçekleştirir.
  • Yürüyüş liderleri yetiştirir
  • Yönetime yıllık rapor sunar.
 • Bisiklet Operasyon kurulu
  • En az üç üyeden oluşur, başkan İstanbul Doğa başkanı tarafından seçilir ve yönetime onaylatılır.
  • Yurt içi ve yurt dışı bisiklet antrenman faaliyetlerini organize eder ve etkinlikler operasyon kurulunun onayını alarak faaliyete gerçekleştirir.
  • Yönetime yıllık rapor sunar.
 • Koşu Operasyon kurulu
  • En az üç üyeden oluşur, başkan İstanbul Doğa başkanı tarafından seçilir ve yönetime onaylatılır.
  • Yurt içi ve yurt dışı Şehir ve Dağ koşusu antrenman faaliyetlerini organize eder ve etkinlikler operasyon kurulunun onayını alarak faaliyete gerçekleştirir.
  • Yönetime yıllık rapor sunar.
 • Balotaj ve Sosyal Etkinlikler kurulu
  • En az üç üyeden oluşur, başkan İstanbul Doğa başkanı tarafından seçilir ve yönetime onaylatılır.
  • Resmi Üyelerin sorunları ile ilgilenir, Kulüp resmi üyeliğinin değerini artıracak organizyonlar yapar. Üye sayısını artırmak için çalışmalar yapar.
  • Sinema, Tiyatro, toplantı, yemek gibi organizasyonlar düzenler
  • Yönetime yıllık rapor sunar.
 • İdari İşler
  • En az üç üyeden oluşur, başkan İstanbul Doğa başkanı tarafından seçilir ve yönetime onaylatılır.
  • Dernek sekreterinin görevlerinin yerine getirmesinden sorumludur.
  • Ofis  işlerinin sorunsuz yürütülmesinden sorumludur
   • Yasal Sorumluluk İçeren İşler
    • İşletme defterinin tutulması; banka hareketlerinin tamamının işletme defterine aktarılması.  Periyodu aylıktır.
    • Üye defterinin işlenmesi; fonzipteki üyelerin ve aidat bilgilerinin üye defterine işlenmesi. Periyodu aylıktır.
    • Üyelerin DERBİS’e işlenmesi. Periyodu aylıktır.
    • Evrak kayıt defterinin tutulması – Aylık
    • Dernek envanterinin tutulması – Gerektiğinde
   • Etkinlik İşlemleri
    • Etkinliğin yayınlanmasında rehberlere yardımcı olunması. – Haftalık
    • Etkinliğin sosyal medyada tanıtılması – Haftada iki gün
    • Whatsapp gruplarının oluşturulması ve katılımcıların dahil edilmesi. – Her etkinlik için haftada bir.
    • Üyelere etkinliklerle ilgili yardımcı olunması – Günlük
    • Taşımacı firmadan araç rezervasyonlarının yapılması – Haftalık
    • Araç bilgilerinin sisteme işlenmesi ve rehberlerle paylaşılması – Haftalık
    • Etkinliklerin takibi ve değişen katılımcı sayılarına göre araçların revize edilmesi – Gerektiğinde.
    • Etkinliklerin kaymakamlıklara bildirilmesi – Haftalık
    • Etkinlik sonrası fotoğrafların tüm sosyal medya hesaplarından paylaşılması
    • Dağcılık kulubünün şehir dışı faaliyetleri için il spor müdürlüğüne kafile listesinin verilmesi.
   • Yönetim Kurulu Asistanlığı 
    • YK toplantılarının takibi ve kararların karar defterine işlenmesi. – Gerektiğinde
   • Kredili sistemin takibi 
    • Havale ile yapılan ödemelerin kontrolü ve sisteme işlenmesi – Anlık
   • Cari muhasebe hareketlerinin işlenmesi 
    • Banka hareketlerinin muhasebe programına (paraşüt) girilmesi – Günlük
    • Faturaların muhasebe programına işlenmesi. – Gerektiğinde
   • Lisans belgelerinin yönetimi
    • Lisans müracatlarının alınması – Gerektiğinde
    • İl gençlik spora müracatların iletilmesi – Haftanın belirli bir günü
    • Çıkan lisansların üyelere ulaştırılması – Gerektiğinde
   • Dernek telefonlarına yanıt verilmesi.
   • Cumartesi günü yapılacak işler
    • Saat 07:00’da ofiste hazır olunacak.
    • Araçlar karşılanacak, rehberlerin ihtiyacı olan malzemeler araçlara verilecek ya da alınacak.
    • Haftalık periyodik işler tamamlanıp saat 12:00’de paydos edilecek.
    • Demirbaş Envanter defteri 
   • Çalışma süreleri : Hafta için sabah 9:00 akşam 17:00, Cumartesi 07:00 – 12:00
   •  
   • İnternet sayfasının sorunsuz çalışmasından sorumludur.
   • Sosyal Medya hesapları ve tanıtımlarından sorumludur.
 • Etkinlikler kurulu ( etkinlikler komitesi)
  • En az üç üyeden oluşur,  İstanbul Doğa başkanı başkanlık eder.
  • Yıllık plan hazırlar ve federasyonlara ve il spor müdürlüklerine onaylatır.
  • Yapılacak etkinlikleri teknik ve mali açılardan inceleyip onaylar.
   • Etkinliğin İstanbul doğa ilkeleri ve tüzüğüne uygunluğunu kontrol eder.
   • Etkinliğin üyelere yansıtılacak maliyetini belirler.
   • Etkinliğin risk değerlendirmesini yapar yüksek risk durumlarını yönetime rapor eder.
 1. Doğa yürüyüşü Etkinlikleri (2,400 MT.ye kadar olan faaliyetler):
  1. Etkinlik yıllık planda olup olmadığını kontrol eder yok ise yıllık plana eklenmesini sağlar.
  1. Etkinliğin lisanslı bir yürüyüş lideri ile gerçekleşmesini sağlar.
  1. Etkinliklerin 3 gün önce etkinlik bölgesi kaymakamlıklara ve TDF il temsilcisine bildirilmesini sağlar.
  1. Parkurun mevsime ve hava şartlarına uygun olup olmadığını kontrol eder.
  1. Parkurun sporcu sayısı için elverişli olup olmadığını kontrol eder.
  1. Etkinliğin etkinlikler yönergesine uygun tamamlanması için etkinlik sorumlularına uyarılarda bulunur.
  1. Haftalık ya da aylık etkinlik takvimi hazırlar.
 • Doğa yürüyüşleri dışında kalan dağcılık   Faaliyetleri
  • Etkinliğin İstanbul doğa ilkeleri ve tüzüğüne uygunluğunu kontrol eder.
  • Etkinliğin üyelere yansıtılacak maliyetini belirler.
  • Etkinliğin risk değerlendirmesini yapar yüksek risk durumlarını yönetime rapor eder.
  • Tüm katılımcıların lisanslı olup olmadıklarını kontrol eder.
  • Etkinlikten 1 hafta önce il spor müdürlüğüne sporcu kafile listesini gönderir
  • Etkinlikten 1 hafta önce etkinlik bölgesinin kaymakamlığına bilgi verir.
  • Etkinliğin bir antrenör ya da dağ mihmandarı ile yapıldığını onaylar ve etkinlik anlaşması imzalatır.
 • Oryantiring Faaliyetleri
  • Etkinliğin İstanbul doğa ilkeleri ve tüzüğüne uygunluğunu kontrol eder.
  • Etkinlikten 1 hafta önce il temsilcisine bilgi verir
  • Etkinlik bir kademe yarışı ise maliyet hesaplar ve etkinlik sorumlusunu bilgilendirir
  • Etkinlik il dışı bir yarış ise il temsilcisi aracılığı ile il spor müdürlüğüne bildir.
 • Kültürel etkinlikler;
  • Etkinliğin İstanbul doğa ilkeleri ve tüzüğüne uygunluğunu kontrol eder.
  • Özellikle siyasi ve dini taraflı duruşlu etkinliklere izin vermez.
  • Etkinlik açık hava toplantısı buluşması şeklinde olacak ise etkinlikten 3 gün önce etkinlik bölgesi kaymakamlığına bilgi verir.
 • İl Temsilcisinin görevleri
  • İl temsilcisi Başkan tarafından yönetim kurulunun onayı ile atanır yada görevden alınır.
  • Bulunduğu ilde İstanbul Doğa ilke ve tüzüğüne bağlı kalarak İstanbul doğayı temsil eder.
  • Başkanın talimatlarını yerine getirir.
 • Danışma Kurulu
  • İstanbul Doğa başkanı tarafından konusunda uzman kişilerden seçilir.
  • Yönetim kurulu ya da başkan gerek gördüğünde kuruldan tavsiye alır.
  • Kurul  bir araya gelmez ve  görüşlerini ayrı ayrı  başkan aracılığı ile yönetim kuruluna  iletir.

Etkinlikler

MADDE 15 – (1) Etkinliklerin tanımı; İstanbul Doğa Tüzüğünde belirtilen genel amaçlar doğrultusunda üyeler , web üyeleri ve misafirler (üye olmayan kişiler) için düzenlediği organizasyonlardır.

Etkinlik Sorumluları : İstanbul doğa gönüllü çalışanlarıdır. Görev ve sorumlulukları “Etkinlik yapma Yönergesi” ile belirlenmiştir.

(2) Bu etkinlikler Dağcılık Spor Branşı altında; doğa yürüyüşleri, yüksek irtifa dağ aktiviteleri, kaya tırmanışı, buz tırmanışı, dağ kayağı ve eğitimler, Oryantiring spor branşı altında kademe yarışları, özel yarışlar, antrenmanlar ve eğitimlerdir. Kamp karavan ilgi alanında kamplar ve eğitimler, sosyal ve kültürel etkinlikler ilgi alanında sinema tiyatro toplantı ve yemek organizasyonlarıdır.

(3) Etkinliğe katılım hakkı: Etkinlik zamanı içerisinde disiplin kurulu tarafından verilen etkinlik katılımından men cezası olmayan ya da başkan tarafından tedbir kararı uygulanmayan üye web üyeleri ve misafirler katılabilir.

(4) Etkinlik Ücretleri: Maliyet oluşturmayan tüm etkinlikler ücretsizdir. Maliyet oluşturan etkinliklerde maliyet katılan misafir ve üyelere pay edilir. Üye ve misafire düşen maliyet üye, web üyeleri ve misafirlerin derneğe yaptıkları bağışlarla (etkinlik kredisi) karşılanır.

(5) Etkinlik bağışları kredi kartı ya da banka havalesi ile makbuz karşılığında yapılır.

(6) Her etkinlik için bir iptal süresi vardır. İptal süresi içerisinde iptal edilen etkinliğin etkinlik kredisi üyenin İstanbul doğa sistemindeki hesabına iade edilir.

(7) İptal süresi içerisinde iptal edilmeyen etkinliklerin kredileri iade edilmez. Ancak yerine başka bir üye katılıyor ise iade yapılabilir.iptal edenin yeri doldurulamıyor ise ve çok önemli bir mazereti bulunanlar mazeretlerini yönetim kuruluna sunabilirler. Etkinlik maliyetinin üye ve misafirlere yansıtılmaması inisiyatifi sadece yönetim kurulundadır.

(8) Etkinlik sorumluları etkinlik maliyetine katılmazlar ( Her 12 katılımcı için 1 etkinlik sorumlusu sınırı ile sınırlıdır )

(9) Yönetim kurulu üyeleri etkinlik maliyetine katılmaz.

(10) Yönetim kurulu ya da başkan tarafından görevlendirilen görevliler etkinlik maliyetine katılmaz.

Fikri, sınai ve ticari haklar

 MADDE 16– (1) İstanbul Doğa’nın kullandığı veya kullanacağı marka, logo ve benzeri tüm fikri ve sınai hakların mülkiyeti ve kullanım hakkı münhasıran İstanbul Doğa’ya aittir.

İstanbul Doğa  gelirleri

 MADDE 17 – (1) İstanbul Doğa  gelirleri şunlardır:

 1. Aidatlar,
  1. Etkinlik Bağışları
  1. Sporcuların, lisans, tescil ve vize ücretleri ile transferlerden alınacak pay.
  1.  Kurs, seminer ve kurulan iktisadi işletmelerden elde edilecek gelirler.
  1. Sponsorluk gelirleri.
  1. Reklam, basılı yayın ve basılı evrak gelirleri.
  1. Ceza ve itiraz gelirleri.
  1. Yardım ve bağışlar.
  1. Kira ve işletme gelirleri.
  1. Dernek başkan adaylarından alınan başvuru ücretleri.
  1.  Diğer gelirler.

MADDE 18 – (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer

 Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Ana Statü hükümlerini İstanbul Doğa Başkanı yürütür.